TILLSAMMANS

Har vi koll på allt?

Vare sig ni är gifta eller sambor är det alltid bra att ha koll på hur regler och lagar ser ut för den situation ni befinner er i. Sambolagen och äktenskapsbalken reglerar vissa viktiga omständigheter kring livet som par. Vi hjälper att ordna upp de juridiska aspekterna av er gemenskap så att ni kan känna er trygga, både som par och som individer.

 

SAMBO

 

Samboavtal

I lagens mening är två individer sambor när de lever i ett parförhållande och stadigvarande bor tillsammans med gemensamt hushåll. Sambolagen reglerar bodelning mellan sambor vid separation eller då en av parterna går bort. I huvudsak gäller uppdelningen av det bohag och bostad som införskaffats för gemensamt bruk. Genom att skriftligen upprätta ett samboavtal kan ni som sambor bestämma att sambolagens uppdelning inte ska gälla, och komma fram till en lösning som passar er situation bättre. 

Testamente

Det finns ingen arvsrätt mellan sambor. Vid en sambos frånfälle ärver dennes släktingar egendom och tillgångar enligt Ärvdabalken. För att skydda din sambo måste du därför ha ett gediget efterlevnadeskydd. Detta kan du få genom att ingå äktenskap med din sambo eller upprätta ett testamente och i avtal reglera era egendomsförhållanden. Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att anses giltigt i lagens mening, därför är det viktigt att ni kontaktar en sakkunnig inför upprättandet. Ni är välkomna att kontakta oss för rådgivning och upprättandet av testamente.

 

Samägandeavtal

Äger sambor egendom tillsammans kan ett samägandeavtal upprättas för att bevisa vad ni från början kommit överens om. Avtalet kan reglera vilka rättigheter och skyldigheter ägarna har gällande exempelvis förvaltning och försäljning av andelar.

 

Det finns ingen mall för hur ett sådant samägandeavtal ser ut, men det är viktigt att varje parts vilja framgår på ett klart och tydligt sätt. Vi hjälper er att utforma avtalet efter just er situation.

 

Skuldebrev

Det är viktigt att upprätta skuldebrev i det fall ni lånar ut pengar till varandra eller någon utomstående. Skuldebrevet ska ange storleken av beloppet som lånats ut, vem som är låntagare respektive utlånande part, samt hur och när återbetalning ska ske. Kräv alltid att ett skuldebrev upprättas när ni lånar ut pengar! Vi hjälper er med rådgivning och upprättande av skuldebrev.

 

 

GIFT

 

Äktenskapsförord

Makar kan genom att upprätta ett äktenskapsförord bestämma att viss egendom inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Det gäller egendom som ni var för sig äger och som ni förvärvat såväl före som efter det att ni gift er. Äktenskapsförordet kan upprättas inför ett äktenskap, men även under bestående äktenskap. Det är viktigt att ni under äktenskapet löpande uppdatera ert äktenskapsförord. Olika formuleringar i ett äktenskapsförord kan ha konsekvenser för hur bodelningen ska ske vid eventuell separation. det är därför viktigt att stämma av med med en sakkunnig så att det inte kommer obehagliga och oväntade överraskningar vid den ena makens bortgång eller vid en eventuell separation

 

När äktenskapsförordet är till båda parters belåtenhet måste det registreras hos Skatteverket för att det ska vara giltigt. Vi hjälper er med rådgivning kring samt upprättande och registrering.

Testamente

Många makar vill i testamente ange hur deras kvarlåtenskap ska fördelas. Det är viktigt att beakta barnens rätt till laglott och då särskilt när det finns såväl gemensamma barn som s.k särkullbarn. Ett otydligt testamente kan bli dyrt och ansträngande för dina nära och kära när det kommer till att reda ut vad du ville göra med den egendom du lämnar efter dig. Därför bör du med jämna mellanrum se över Ditt testamente och eventuellt uppdatera det. Ett testamente måste dessutom uppfylla vissa formkrav för att anses giltigt i lagens mening, därför bör en jurist alltid upprätta det. Ni är välkomna att kontakta oss för rådgivning och upprättandet av testamente.

 

Samägandeavtal

Äger makar egendom tillsammans som inte kommer att ingå vid en eventuell bodelning bör ett samägandeavtal upprättas för att bevisa vad ni från början kommit överens om. Avtalet kan reglera vilka rättigheter och skyldigheter ägaren har gällande exempelvis förvaltning och försäljning av sin andel.

 

Det finns ingen mall för hur ett samägandeavtal ser ut, men det är viktigt att varje parts vilja framgår på ett klart och tydligt sätt. Vi hjälper er att utforma avtalet efter just er situation.

 

Skuldebrev

Det är viktigt att upprätta skuldebrev i det fall ni lånar ut pengar till varandra eller någon annan. Skuldebrevet ska ange storleken av beloppet som lånats ut, vem som är låntagare respektive utlånande part, samt hur och när återbetalning ska ske. Kräv alltid att ett skuldebrev upprättas när ni lånar ut pengar! Vi hjälper dig i med rådgivning och upprättande av skuldebrev.

KOntakta oss